Tupan dana

Share
avatar

Posts : 12929
Join date : 2012-02-10
Age : 166

Re: Tupan dana

Post by ficfiric on Mon Mar 07, 2016 11:06 pm

Brate rodjeni


_____

Uprava napolje!
avatar

Posts : 48499
Join date : 2012-06-10

Re: Tupan dana

Post by William Murderface on Mon Mar 07, 2016 11:06 pm

Ne postoji ni promil sanse da je stvarno njihovo.


_____
"Oni kroz mene gledaju u vas! Oni kroz njega gledaju u vas! Oni kroz vas gledaju u mene... i u sve nas."

Dragoslav Bokan, Novi putevi oftalmologije
avatar

Posts : 19159
Join date : 2012-02-10

Re: Tupan dana

Post by xie saike on Mon Mar 07, 2016 11:07 pm

pa da, sveza stranica na fejsu, pa odmah klip. al neko se potrudio


_____
U Srbiji vlada bezvezništvo, u pravom smislu te reči.
Želimir Žilnik

-----------------------------------------------------
Фолу-Уп Гроуп Боард
avatar

Posts : 12929
Join date : 2012-02-10
Age : 166

Re: Tupan dana

Post by ficfiric on Mon Mar 07, 2016 11:07 pm

Posted by Унија жена ДВЕРИ


_____

Uprava napolje!
avatar

Posts : 12929
Join date : 2012-02-10
Age : 166

Re: Tupan dana

Post by ficfiric on Mon Mar 07, 2016 11:09 pm

ognica efimera wrote:mada cenim da je stigao iz iste kujne kao one nalepnice sa pajtarom sandom i sahovnicom

Bojim se da ta kuhinja nema kapaciteta da stvori nesto bolje od sahovnice sa pajtarom i obradovicem.


_____

Uprava napolje!
avatar

Posts : 7403
Join date : 2015-11-26
Location : Location, Location

Re: Tupan dana

Post by Kinder Lad on Mon Mar 07, 2016 11:09 pm

Ma nije bitno, nema trika da je legit


_____
alt-lib
avatar

Posts : 12929
Join date : 2012-02-10
Age : 166

Re: Tupan dana

Post by ficfiric on Mon Mar 07, 2016 11:11 pm

Mada ima samo 7 lajkova, da je njihovo, bilo bi vise.


_____

Uprava napolje!
avatar

Posts : 9284
Join date : 2014-11-06

Re: Tupan dana

Post by plachkica on Mon Mar 07, 2016 11:12 pm

U je
Ovo je valjda iz 50-ih godina prošlog veka, neka američka kampanja.
Neko se baš potrudio, dobro se potrudio

(mislim da se sve zveri slažu sa tekstom, samo neće to da priznaju)
avatar

Posts : 19159
Join date : 2012-02-10

Re: Tupan dana

Post by xie saike on Mon Mar 07, 2016 11:15 pm

zenska snaga dveri im se inace zove zenski ogranak


_____
U Srbiji vlada bezvezništvo, u pravom smislu te reči.
Želimir Žilnik

-----------------------------------------------------
Фолу-Уп Гроуп Боард
avatar

Posts : 16615
Join date : 2012-02-12
Location : што даље од времена

Re: Tupan dana

Post by паће on Mon Mar 07, 2016 11:59 pm

Очекивао сам да се зове Ждвери.


_____
то ја бришем, некад милице некад не
"multiple websites" - c'mon, where would you find them? For starters, find ONE multiple website. Oh, you meant "more than one"? Well, that's called "many".
avatar

Posts : 11899
Join date : 2015-03-20

Re: Tupan dana

Post by Kondo on Tue Mar 08, 2016 12:09 am

garant fejk, nema nista o blow jobu


_____
Дакле, волео бих да се ЈСД Партизан угаси, али не и да сви (или било који) гробар умре.
avatar

Posts : 48499
Join date : 2012-06-10

Re: Tupan dana

Post by William Murderface on Wed Mar 09, 2016 3:24 pm

– Један део грађанства је то схватио као мој лични атак на права жена, а не на покушај да заштитим достојанство земље у којој живим. И даље сматрам да се текст „Је.и се Србијо” не сме изговорити у позоришту, јер то вређа нациоанлни идентитет српског народа, али, ето, нека публика дође да то гледа и слуша ако толико жели, па нека сама просуди о чему је реч – рекао је Грујић.
У јав­но­сти се најпре ди­гла пра­ши­на због на­ја­вље­ног, па ус­кра­ће­ног го­сто­прим­ства пре­сто­нич­ком те­а­тру ко­јем је за ову пред­ста­ву Фи­ло­зоф­ски фа­кул­тет у Бе­о­гра­ду про­шле не­де­ље до­де­лио – на­гра­ду „Ан­ђел­ка Ми­лић”.
Ка­ко за „По­ли­ти­ку” об­ја­шња­ва Ста­ни­слав Гру­јић, ди­рек­тор ле­ско­вач­ког те­а­тра, до от­ка­зи­ва­ња пред­ста­ве до­шло је на­кон што су на Ју­тју­бу ви­де­ли ре­клам­ни сонг за пред­ста­ву у ко­јем се вре­ђа Ср­би­ја. Сти­хо­ви су псо­вач­ки: „Је... се Ср­би­јо због кр­сних сла­ва и ли­ти­ја”, „Је... се Ср­би­јо због оно­га и ово­га...”  – Ни­је хте­ла јав­ност ту пред­ста­ву да гле­да, а ми ни­смо зна­ли зашто, и би­ли смо рас­по­ло­же­ни да је ор­га­ни­зу­је­мо, бу­ду­ћи да је те­ма на­си­ље над же­на­ма. Ме­ђу­тим, ка­да смо ви­де­ли клип на Ју­тју­бу, од­лу­чи­ли смо да је от­ка­же­мо. У не­де­љу су ски­ну­ли тај клип, јер је са­др­жај не­при­хва­тљив. Увод­ни сонг чи­та­ву ствар обе­сми­шља­ва у умет­нич­ком и сва­ком дру­гом сми­слу. По­ред то­га, кр­ши Устав, јер ни­ко не сме да вре­ђа др­жа­ву. Ни у бе­за­зле­ним си­ту­а­ци­ја­ма то ни­је – до­зво­ље­но. Ако на утак­ми­ци, ре­ци­мо, гле­да­о­ци вре­ђа­ју др­жа­ву свог про­тив­ни­ка, су­ди­ја ис­кљу­чи це­лу три­би­ну – објашњава Гру­јић.
На пи­та­ње ко гле­да ту пред­ста­ву и ка­ко то да је до­би­ла на­гра­ду Фи­ло­зоф­ског фа­кул­те­та, Гру­јућ од­го­ва­ра:
Ка­ко су на­ве­ли, пред­ста­ва је игра­на у Би­теф те­а­тру и у Но­вом Са­ду. Што се на­гра­де ти­че, не­ка љу­ди про­ве­ре за шта се до­де­љу­је на­гра­да „Ан­ђел­ка Ми­лић”. Но, то је не­ва­жно за чи­та­ву ову при­чу. Ва­жно је да На­род­но по­зо­ри­ште у Ле­сков­цу ни­је хте­ло да уче­ству­је у кр­ше­њу Уста­ва Ср­би­је. На­рав­но, не мо­же­мо да при­хва­ти­мо да не­ко псу­је и вре­ђа ову зе­мљу и ве­ру­јем да би она у Ле­сков­цу иза­зва­ла ин­ци­дент. Сце­на ни­је ме­сто за та­кве ства­ри, ка­те­го­ри­чан је ди­рек­тор ле­ско­вач­ког по­зо­ри­шта.
http://www.politika.rs/scc/clanak/350732/Otkazana-predstava-ce-se-ipak-igrati


_____
"Oni kroz mene gledaju u vas! Oni kroz njega gledaju u vas! Oni kroz vas gledaju u mene... i u sve nas."

Dragoslav Bokan, Novi putevi oftalmologije
avatar

Posts : 1672
Join date : 2014-11-12

Re: Tupan dana

Post by Anđe'o on Wed Mar 09, 2016 3:46 pm

Prvo, ovom moronu od upravnika LP treba objasniti da se u pozorištu ili bilo kojoj drugoj vrsti umetnosti može izgovoriti bilo šta.

Potpuno je druga stvar što za predstavu niko ne bi ni čuo da nije ovog "skandala", niti je "skandal" izazvan temom predstave, već glupavim nacionalizmom upravnika.

Treće - nagrada Filozofskog fakulteta - WTF? (Mislim, nemam ništa protiv same nagrade, nego ta nagrada nije pozorišno relevantna).

edit- inače treba pitati morona od upravnika, kako je došlo do toga da pozove predstavu na gostovanje, a da je prethodno nije ni pogledao. To je interesantno.


Last edited by Anđe'o on Wed Mar 09, 2016 3:54 pm; edited 1 time in total
avatar

Posts : 16615
Join date : 2012-02-12
Location : што даље од времена

Re: Tupan dana

Post by паће on Wed Mar 09, 2016 3:53 pm

Српска википедија не зна ко је „Ан­ђел­ка Ми­лић”, а не знам ни ја.


_____
то ја бришем, некад милице некад не
"multiple websites" - c'mon, where would you find them? For starters, find ONE multiple website. Oh, you meant "more than one"? Well, that's called "many".
avatar

Posts : 1672
Join date : 2014-11-12

Re: Tupan dana

Post by Anđe'o on Wed Mar 09, 2016 3:55 pm

Ma dobro, svako ima pravo da deli nagrade za šta hoće, samo ne znam kakav je ta nagrada argument o tome da je predstava dobra.
avatar

Posts : 6730
Join date : 2014-10-27

Re: Tupan dana

Post by Bluberi on Wed Mar 09, 2016 4:02 pm

Shvatanje države koja je jača ako se ne vredja
avatar

Posts : 48499
Join date : 2012-06-10

Re: Tupan dana

Post by William Murderface on Wed Mar 09, 2016 4:04 pm

Ali ovo samouvereno i opetovano insistiranje da je opsovati državu "kršenje Ustava", i to od strane državnog službenika!


_____
"Oni kroz mene gledaju u vas! Oni kroz njega gledaju u vas! Oni kroz vas gledaju u mene... i u sve nas."

Dragoslav Bokan, Novi putevi oftalmologije
Guest

Re: Tupan dana

Post by Guest on Wed Mar 09, 2016 4:10 pm

koliko ja znam, andjelka milić je bila profesorka sociologije na filozofskom i feministkinja, a muž joj je takođe bio sociolog, vlada milić, prvi dekan pravnog posle 5. oktobra, vrlo brzo posle toga je otišao u penziju.
avatar

Posts : 48499
Join date : 2012-06-10

Re: Tupan dana

Post by William Murderface on Wed Mar 09, 2016 4:13 pm

To i ja mislim, imam njenu knjigu o sociologiji porodice.


_____
"Oni kroz mene gledaju u vas! Oni kroz njega gledaju u vas! Oni kroz vas gledaju u mene... i u sve nas."

Dragoslav Bokan, Novi putevi oftalmologije
avatar

Posts : 14510
Join date : 2014-12-01

Re: Tupan dana

Post by Filipenko on Wed Mar 09, 2016 4:14 pm

gagorder wrote:vlada milić, prvi dekan pravnog posle 5. oktobra


Kada čujem "pravni fakultet", well, get a picture.

Spoiler:
 
Guest

Re: Tupan dana

Post by Guest on Wed Mar 09, 2016 4:22 pm

@filipenko
izuzetno cenim vaš sud, kolega.

@ vilijam
polagala sam kod njenog muža metodologiju društvenih nauka, a nju sam upoznala jednom nešto slučajno. ali, mislim da su oboje sada pokojni. inace, tog dana je na spisku za polaganje dvaju metodologija bio i najbolji student pravnog, AV. niko ga nije video
kažu da je dobio zbirnu ocenu 10 ali to ne znam. inače, godina je rana 2000. a ja dobih 9 
avatar

Posts : 1672
Join date : 2014-11-12

Re: Tupan dana

Post by Anđe'o on Wed Mar 09, 2016 4:24 pm

et nagrada

Lepo su oni dali nagradu za feminističku borbu i to je sasvim ok. Nije ok što Milena Bogavac paradira s tom nagradom kao da je dobila Sterijinu.
avatar

Posts : 48499
Join date : 2012-06-10

Re: Tupan dana

Post by William Murderface on Wed Mar 09, 2016 4:24 pm

et gagZato je on premijer, a ti... nisi.


_____
"Oni kroz mene gledaju u vas! Oni kroz njega gledaju u vas! Oni kroz vas gledaju u mene... i u sve nas."

Dragoslav Bokan, Novi putevi oftalmologije
avatar

Posts : 8942
Join date : 2014-12-12

Re: Tupan dana

Post by beatakeshi on Wed Mar 09, 2016 4:54 pm

et paće

Anđelka Milić je predavala i socijalnu antropologiju na Filozofskom (80ih godina). Odlična profesorka. 
Wikipedia
avatar

Posts : 16615
Join date : 2012-02-12
Location : што даље од времена

Re: Tupan dana

Post by паће on Wed Mar 09, 2016 5:02 pm

beatakeshi wrote:et paće

Anđelka Milić je predavala i socijalnu antropologiju na Filozofskom (80ih godina). Odlična profesorka. 
Wikipedia

Нема ко да напише, а?


_____
то ја бришем, некад милице некад не
"multiple websites" - c'mon, where would you find them? For starters, find ONE multiple website. Oh, you meant "more than one"? Well, that's called "many".

Re: Tupan dana

Post by Sponsored content


    Current date/time is Wed Dec 12, 2018 5:37 pm