Zlo dana

Share
avatar

Posts : 11383
Join date : 2012-02-10

Re: Zlo dana

Post by diktotar on 20th June 2017, 00:32

Zapad Todorović‏ [ltr]@ZapadTodorovic[/ltr]  2h2 hours ago
[size=1]More
[/size]
Kad Jelena Macic jednom umre od raka svega, jako je vazno da se ne setimo niceg lepog u vezi nje. Zelecemo ali moramo se odupreti...


_____
U Srbiji vlada bezvezništvo, u pravom smislu te reči.
Želimir Žilnik
avatar

Posts : 39529
Join date : 2012-06-10

Re: Zlo dana

Post by William Murderface on 20th June 2017, 03:33

Baštovantm


U vre­me tran­zi­ci­je, i u sve­tu i kod nas, lju­di la­ko osta­ju bez po­sla. Ali iako ne po­sto­ji na­uč­no is­tra­ži­va­nje o toj te­mi, go­lim okom se mo­že vi­de­ti da se po­slo­dav­ci lak­še li­ša­va­ju sta­ri­jih rad­ni­ka!
Su­šti­na je da se (i) na­še dru­štvo po­sle pe­tog ok­to­bra s ra­do­šću uklju­či­lo u klub naj­su­ro­vi­jih ka­pi­ta­li­stič­kih ze­ma­lja pri­hva­tiv­ši pa­ro­lu is­ce­di i ba­ci. Od ka­pi­ta­li­zma smo pri­hva­ti­li re­strik­tiv­ne me­ha­ni­zme, dok je for­mu­la odr­ži­ve uspe­šno­sti za nas i da­lje osta­la ne­po­zna­ni­ca.
...

No­va vlast pred­vo­đe­na Pre­mi­je­rom a sa­da­šnjim Pred­sed­ni­kom dr­ža­ve mno­go je uči­ni­la da pro­me­ni opi­sa­nu si­tu­a­ci­ju.
No­vi za­ko­ni i ured­be kao i ve­li­ka ener­gi­ja ubla­ži­li su i uči­ni­li pri­hva­tlji­vim tre­nut­no sta­nje. Po­ja­vlju se in­ve­sti­to­ri, s nji­ma i no­va rad­na me­sta...
De­žur­ni pro­tiv­ni­ci su de­žur­no pro­tiv­ni i ža­le se na ugro­ža­va­nje slo­bo­de me­di­ja iako se u sva­kom, da, baš u sva­kom me­di­ju naj­go­rim re­či­ma obra­ća­ju Pred­sed­ni­ku i nje­go­vim sa­rad­ni­ci­ma...
Sa­da svi ska­ču po no­voj Pre­mi­jer­ki. I „na­ši” i „nji­ho­vi”.
A ja mi­slim da je u pi­ta­nju do­bar iz­bor.
Va­žno da je vred­na, da je struč­na i „ne­bu­ra­zer­ski” vas­pi­ta­na.
Za­što bri­ne­te?
Mi­sli­te da će njen pret­hod­nik da je osta­vi na li­va­di a on ode da osni­va fon­da­ci­je i cr­kve?
http://www.politika.rs/sr/clanak/383177/Drustvo/Zao-duh-beskorisnosti_____
"Oni kroz mene gledaju u vas! Oni kroz njega gledaju u vas! Oni kroz vas gledaju u mene... i u sve nas."

Dragoslav Bokan, Novi putevi oftalmologije
avatar

Posts : 10688
Join date : 2012-02-12
Location : да не знам где сам, не бих знао где сам

Re: Zlo dana

Post by паће on 20th June 2017, 10:30


No­va vlast pred­vo­đe­na Pre­mi­je­rom ...

...Sa­da svi ska­ču po no­voj Pre­mi­jer­ki...

Сад опет не знам, јел' се каже премијерка или премијера?


_____
чим кажу да бројке не лажу, тачно знам да баш онда лажу
I did it for your sake. Now give it to me. That sake of yours.
avatar

Posts : 4714
Join date : 2015-11-22

Re: Zlo dana

Post by Gargantua on 20th June 2017, 11:17

Premijera je samo kad se emituje prvi put :paće:
avatar

Posts : 10688
Join date : 2012-02-12
Location : да не знам где сам, не бих знао где сам

Re: Zlo dana

Post by паће on 20th June 2017, 11:37

М да, тако на неком каналу најављују филм од 12 година као премијеру, јер никад није био емитован. На том каналу.


_____
чим кажу да бројке не лажу, тачно знам да баш онда лажу
I did it for your sake. Now give it to me. That sake of yours.
Guest

Re: Zlo dana

Post by Guest on 20th June 2017, 15:08

Resavica -- Sindikat Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja Resavica, poslaće i ovog leta oko 300 rudara na banjsko lečenju i odmor u banje u Srbiji i na more


Reč je o radnicima koji rade u najtežim uslovima a na banjsko lečenje idu po uputi lekara, na osnovu lekarskog izveštaja sa sistematskog pregleda koji se za rudare organizuje jednom godišnje.
Rehabilitacija za rudare je organizovana u velikom broju banja Srbije, najviše Ribarskoj, Sokobanji, Vrnjačkoj, Niškoj... na osnovu preporuka i uputa lekara specijalista.

Rudari na more ići će u Crnu Goru. Odlazak rudara u banje počeće idućeg meseca, po pozivu iz banja, odnosno po raspoloživosti slobodnih mesta.

[list="stream-items js-navigable-stream"]
[*]

[*]
Tomislav Momirovic‏ @TomaMomirovic 31m31 minutes ago


Firma na subvencijama, a salje radnike na more! Radnike šalju u banje i na odmor u CG
[/list]


Tomislav Momirovic‏ @TomaMomirovic 30m30 minutes ago


Firma ciji prihod ne moze da pokrije trosak plata, salje radnike na more. #subvencije #Resavica #p... po sirotinji


Tomislav Momirovic‏ @TomaMomirovic 31m31 minutes ago


Subvencije (nase pare) koje se daju drzavnim preduzecima sy ubedljivo najnemoralniji cin ekonomske politike!
avatar

Posts : 7115
Join date : 2015-09-26

Re: Zlo dana

Post by Blind Lime Pie on 20th June 2017, 15:30

A ne smetaju mu subvencionisani vaučeri za odmor u Srbiji, pošto je hotel "Mona" na spisku objekata u kojima se ti vaučeri mogu trošiti?


_____
smatram da su recimo svi zakoni koje su doneli komunisti u Jugoslaviji zlocinacki, cak i da se odnose na, sta ja znam, pomoc malim bebama
avatar

Posts : 10149
Join date : 2014-12-01

Re: Zlo dana

Post by Filipenko on 20th June 2017, 16:03

Ne čitaš ga pažljivo. Subvencije državnim preduzećima su nemoral. Dok to dođe do njegovog hotela, nemoral se već desio, on je tu samo da zadovolji tržišnu potrebu radnika državnih preduzeća koji su nemoralnim putem već došli do vaučera.
avatar

Posts : 16913
Join date : 2014-10-27

Re: Zlo dana

Post by ostap bender on 20th June 2017, 16:30

njegov otac je trenutno na sudu u dva razlicita spora oko neisplacivanja zarada i zloupotrebe intelektualne svojine. nuff said.


_____
navijao bih protiv zvezde i da igra protiv tima od 12 radulovica
avatar

Posts : 39529
Join date : 2012-06-10

Re: Zlo dana

Post by William Murderface on 20th June 2017, 16:32

Ko je ovaj?


_____
"Oni kroz mene gledaju u vas! Oni kroz njega gledaju u vas! Oni kroz vas gledaju u mene... i u sve nas."

Dragoslav Bokan, Novi putevi oftalmologije
avatar

Posts : 7115
Join date : 2015-09-26

Re: Zlo dana

Post by Blind Lime Pie on 20th June 2017, 16:34

Heir apparent poslovnog carstva Mona.


_____
smatram da su recimo svi zakoni koje su doneli komunisti u Jugoslaviji zlocinacki, cak i da se odnose na, sta ja znam, pomoc malim bebama
avatar

Posts : 39529
Join date : 2012-06-10

Re: Zlo dana

Post by William Murderface on 20th June 2017, 16:37

A to li je...


_____
"Oni kroz mene gledaju u vas! Oni kroz njega gledaju u vas! Oni kroz vas gledaju u mene... i u sve nas."

Dragoslav Bokan, Novi putevi oftalmologije
avatar

Posts : 3192
Join date : 2014-10-28

Re: Zlo dana

Post by bela maca on 20th June 2017, 16:39

sećamo ga se iz tviter afere pišanja po sirotinji (koja za njih radi):
Minimalac treba spustiti i ne dirati dok se nezposlenost ne spusti ispod 10% i ne dozvoliti da se ta zaposlenost ugrozi dizanjem...
Tviter raspravi se pridružio i Tomislav Momirović, Urošev stariji brat i direktor "Mona hotela". On je otkrio da "Mona" "ima jedan hotel u kojem dosta ljudi radi na minimumu" (radi se o hotelu na planinini Javor, pored Ivanjice).

"Kada su povećali minim. poslednji put bili smo u dilemi, zatvoriti ili otpustiti deo", napisao je Tomislav Momirović.
avatar

Posts : 39529
Join date : 2012-06-10

Re: Zlo dana

Post by William Murderface on 20th June 2017, 16:42

A, da, da... Dzon Galt jr.


_____
"Oni kroz mene gledaju u vas! Oni kroz njega gledaju u vas! Oni kroz vas gledaju u mene... i u sve nas."

Dragoslav Bokan, Novi putevi oftalmologije
avatar

Posts : 10149
Join date : 2014-12-01

Re: Zlo dana

Post by Filipenko on 20th June 2017, 16:43

Odnosno najveći novinarski uspeh Mijata Lakićevića - tim intervjuom se upisao u zvezde...


Spoiler:
avatar

Posts : 4787
Join date : 2015-05-16

Re: Zlo dana

Post by No Country on 20th June 2017, 16:53

Filipenko wrote:
Spoiler:
Невезано за било шта - зашто је Стаљин на свим овим Филипенковим сличицама овако проклето срећан?
avatar

Posts : 7115
Join date : 2015-09-26

Re: Zlo dana

Post by Blind Lime Pie on 20th June 2017, 17:04

No Country wrote:
Filipenko wrote:
Spoiler:
Невезано за било шта - зашто је Стаљин на свим овим Филипенковим сличицама овако проклето срећан?

Smatram sebe pasioniranim staljinologom, dosta sam čitao o njemu. Njemu je osmeh bio manir za zbunjivanje sagovornika. Mislim da sam mu savladao i retoriku i konverzacijski obrt.

Primena osmeha:"Druže Koba, plan čeličane je premašen za 20 procenata, ali to je dovelo do nedostatka sirovina. Drugovi iz rudarstva kažu da, ako daju nama, da neće biti za druge".

Osmeh.

"Druže Kaganoviču, pa šta da radimo? Da kažemo da linije nabavke ne rade, da pozovemo Pravdu i kažemo da odštampaju evo ovakav naslov: Narodni komesar Kaganovič kaže da našim fabrikama nedostaje sirovina?"

Osmeh.

"Druže Koba, rešićemo. Nabavićemo čelik".

Osmeh, puć iz lule.

"Neka, Lazare Mojsejeviču, neka. Ja ću. Druže Poskrebišev, pišite: Da se uputi za čeličanu interventna pošiljka čelika. Popijte čašu vina sa mnom, Lazare Mojsejeviču, ostanite još malo. Kako sestra? Pozdravićete Rozu Mojsejevič od sveg srca, uvek se radujem njenim posetama".


Last edited by Photino Bird on 20th June 2017, 17:07; edited 1 time in total


_____
smatram da su recimo svi zakoni koje su doneli komunisti u Jugoslaviji zlocinacki, cak i da se odnose na, sta ja znam, pomoc malim bebama
avatar

Posts : 39529
Join date : 2012-06-10

Re: Zlo dana

Post by William Murderface on 20th June 2017, 17:06_____
"Oni kroz mene gledaju u vas! Oni kroz njega gledaju u vas! Oni kroz vas gledaju u mene... i u sve nas."

Dragoslav Bokan, Novi putevi oftalmologije
avatar

Posts : 10149
Join date : 2014-12-01

Re: Zlo dana

Post by Filipenko on 20th June 2017, 17:07

Photino Bird wrote:
avatar

Posts : 4787
Join date : 2015-05-16

Re: Zlo dana

Post by No Country on 20th June 2017, 17:09

Да, осмех је најјезивији. А што је најгоре, делује сасвим искрено. Кад сретнеш срећног психопату - бежи колико год те ноге носе!
avatar

Posts : 7115
Join date : 2015-09-26

Re: Zlo dana

Post by Blind Lime Pie on 20th June 2017, 17:10

sociopatu


_____
smatram da su recimo svi zakoni koje su doneli komunisti u Jugoslaviji zlocinacki, cak i da se odnose na, sta ja znam, pomoc malim bebama
avatar

Posts : 7115
Join date : 2015-09-26

Re: Zlo dana

Post by Blind Lime Pie on 20th June 2017, 17:10

đe je Bender, on je imao jedan susret sa mojim dramskim Staljinom


_____
smatram da su recimo svi zakoni koje su doneli komunisti u Jugoslaviji zlocinacki, cak i da se odnose na, sta ja znam, pomoc malim bebama
avatar

Posts : 4787
Join date : 2015-05-16

Re: Zlo dana

Post by No Country on 20th June 2017, 17:12

Е да га јебеш, овај је већ докторирао за психопату. Don't sell him short.
avatar

Posts : 7115
Join date : 2015-09-26

Re: Zlo dana

Post by Blind Lime Pie on 20th June 2017, 17:13

No Country wrote:Е да га јебеш, овај је већ докторирао за психопату. Don't sell him short.

Zezam se malo. Verovatno je i bio psihopata u vreme doktorske afere.


_____
smatram da su recimo svi zakoni koje su doneli komunisti u Jugoslaviji zlocinacki, cak i da se odnose na, sta ja znam, pomoc malim bebama
avatar

Posts : 10149
Join date : 2014-12-01

Re: Zlo dana

Post by Filipenko on 20th June 2017, 18:36

Photino Bird wrote:
No Country wrote:Е да га јебеш, овај је већ докторирао за психопату. Don't sell him short.

Zezam se malo. Verovatno je i bio psihopata u vreme doktorske afere.


Mislim da No Country misli na mene, ne na Staljina

Re: Zlo dana

Post by Sponsored content


    Current date/time is 17th October 2017, 20:40