istorijski fragmenti

Share
avatar

Posts : 6692
Join date : 2014-10-27
Location : kraljevski vinogradi

Re: istorijski fragmenti

Post by otto katz on 25.07.15 9:39

Tempova kritika sektaškog odnosa prema nacionalističkim šiptarskim grupama. 
DIREKTIVNO PISMO SVETOZARA VUKMANOVlCA-TEMPA
OD 15 APRILA 1943 ORGANIZACIJAMA KOMUNISTIČ-
KE PARTIJE JUGOSLAVIJE NA KOSOVU I METOHIJI ZA
R A D NA ORGANIZOVANJU I RUKOVOĐENJU NARODNOOSLOBODILACKOM
BORBOM1
SVIMA ČLANOVIMA I ORGANIZACIJAMA KOMUNISTIČKE
PARTIJE JUGOSLAVIJE NA KOSOVU I METOHIJI 

...

Ali u ovom svom radu, partiske organizacije na Kosovu
i Metohiji pokazale su čitav niz grešaka i slabosti:
1) One su zauzele posve sektaški stav po pitanju okupljanj
a svih grupa i struja, koje danas stoje na liniji borbe
protivu okupatora, u jedan jedinstveni antifašistički front naroda
Kosova i Metohije. Taj sektaški odnos vidi se jasno iz
stava prema nacionalističkim šiptarskim grupama koje se po-
činju oformljivati stvarajući svoje .»nacionalne odbore«. Ove
grupe danas objektivno stoje na liniji borbe protiv okupatora
.. . bez obžira što primaju u svoje redove izvesne elemente
koji su do juče služili okupatoru. Proglasiti samo zbog toga
ove grupe kao »šovinističke i reakcionarne« je posve sektaško
i štetno postavljanje u odnosu na pravi razvoj Narodno-oslobodilačke
borbe. Taj sektaški odnos vidi se još i prema onim
šiptarskim i srpskim grupama i pojedincima koji su bili u slu-
žbi okupatora, ali nisu vršili zločine nad narodom i koji danas
hoće da učestvuju u Narodno-oslobodilačkoj borbi. 
...


_____
Разгромили атаманов
Разогнали воевод
avatar

Posts : 6692
Join date : 2014-10-27
Location : kraljevski vinogradi

Re: istorijski fragmenti

Post by otto katz on 25.07.15 9:44

M. Pijade o izazovima držanja četničkog Kalinovika pomoću šačice Banijaca. 


Spoiler:

IZVEŠTAJ ŠEFA OTSEKA VRHOVNOG ŠTABA NOV I POJ
ZA VOJNE VLASTI U POZADINI OD 17 APRILA 1943 VRHOVNOM
ŠTABU O SITUACIJI NA TERITORIJI KONJIČ-
KOG VOJNOPOZADINSKOG PODRUČJA1
OTSEK VRHOVNOG ŠTABA
VOJNE VLASTI U POZADINI
O. broj 342
17-IV-1943 g.
VRHOVNOM ŠTABU N.O.V. i P.O.J.
Za Ob. otsek 


...

Kod svih je zajedničko sledeće mišljenje: naše bavljenje ovde smatraju
prolaznim, štaviše, jedan je rekao da ćemo za malo dana morat
i otići jer neće više biti hrane. (Stvarno se hrana brzo iscrpljuje
pa ishrana bolnica i vojske može doći u pitanj uskoro. Zatim , iako su do njih doprle naše radio-vesti, koje izdaje Komanda mesta u Kalinoviku, većina ne veruje tim vestima,
drže da preko Neretve nema više partizana, ne veruju u naše 
osvajanje Otočca, Gračaca, Brinja, ne veruju u ostale naše
akcije u Krajini i Hrvatskoj, čak ne veruju ni u zauzeće Nevesinja,
ni Cajniča i Metaljke itd. Nemačku koncentraciju u
Sarajevu smatraju pripremom za novu ofanzivu protiv nas i
svi se boje povratka okufatora i četnika. Naši poverenici uzalud
su se trudili da razbiju njihove glupe zablude, ali su im
rekli da su to poslednji razgovori i da će njima sledovati naj -
oštrije mere. 
Iz jedne grupice od 13 četnika, sa komandirom Nikom
Višnjevcem, pobegao je četnik Tihomir Jagličić, u koga su posumnjali
kad je od jednog Kalinovčana dobio pismo da se
vrati i povede što više drugova, razoružali su ga, pretili mu itd.
On je danas saslušan i prijavio se za I prol. brigadu, - kuda će
biti upućen čim mu prezdravi noga. 
Po njegovom iskazu slali su Neđi Banjaninu dvaputar kurira i Neđo je pre dvanaestak
dana rekao da neće da se preda, a drugi put ga kuriri nisu
našli. Pred polazak govorili su ljudi iz njegove grupe da će
ići za Trnovo ili Nevesinje, ali moje je uverenje da su to samo
njega hteli zavarati i da su se samo premestili, ali nisu daleko.
Sve su to mizerije kojima je teško da se maknu suviše daleko
od svojih sela zbog ishrane.
Ta grupa se nalazila na Kutskom gradu iznad Kuta.
Nema prema tome nikakvog izgleda na predaju tih ljudi.
S jednom valjanom jedinicom od stotinak ljudi mogle bi
se za malo dana pronaći i likvidirati sve te grupice.
Mi smo počeli sa konfiskacijama. Konfiskacija u Sijerči
ostavila je veliki utisak i na druga sela, koja su sad na redu.
Izdali smo naredbu da i oni koji su se vratili moraju
da se prijave Komandi mesta i predadu oružje, inače će se
tretirati kao i odmetnici. Upozorene su porodice da će odgovarati
kao jataci ako jm dodaju hranu ili druga sredstva, a
i odbornici su upozoreni da će odgovarati za odmetnike koji
se nađu u selu neprijavljeni i da nisu predali oružje.
2. U samom Kalinoviku nemamo nikakvog obezbeđenja,
ni posade sposobne da vrši redovne poslove, da drži straže,
da daje koju patrolu, da vrši konfiskacije, sakupljanje hrane
itd. Od meštana stražara ostalo ih je svega pet, a od 15 Banijaca
ima za službu sposobnih šest. To je čitava posada. Meštani
nisu pouzdani, a Banijci su iscrpljeni, ne možeš ih naći na
stražarskom mestu i ne mogu da odgovore zadatku. 


_____
Разгромили атаманов
Разогнали воевод
avatar

Posts : 6692
Join date : 2014-10-27
Location : kraljevski vinogradi

Re: istorijski fragmenti

Post by otto katz on 25.07.15 9:46

Moša piše, urgira.
IZVEŠTAJ SEFA OTSEKA VRHOVNOG ŠTABA NOV I POJ
ZA VOJNE VLASTI U POZADINI OD 18 APRILA 1943
ALEKSANDRU RANKOVlCU O STANJU NA TERITORIJI
KONJIČKOG VOJNOPOZADINSKOG PODRUČJA I KOMANDE
MESTA KALINOVIK1
18/IV
Kalinovik
Dragi Marko i Crni, 

U Kalinoviku je posada: 5 stražara meštana koji ne
vrede ništa i 6 Banijaca (na spisku 15, ali nešto u bolnici a ne-
što nesposobno za službu, neka deca od 13 god. itd.). Pored
toga 9 tenkista, ali njih ne mogu na svaki posao niti ih računam
u posadu.
Tražio sam od Terzića da mi nađe bar 30 valjanih i sposobnih
partizana za posadu u Kalinoviku. Molim vas urgirajte
to, jer se inače nikakav ni najmanji posao ne može svršiti. 
Treba početi sa pretresima radi nalaženja oružja, treba početi
sa hvatanjem pojedinaca ili grupica odmetnika, treba vršiti 
konfiskacije i razne druge poslove, čuvati zatvor (već ima jedno
begstvo iz zatvora), hvatati dezertere (jutros dva slučaja
— pobegli iz bolnice), a nemaš za to nikoga.
Pitam se samo jedno: A šta ako ove četničke grupe i
grupice odluče da budu aktivne protiv nas? A na to se mora
misliti. Kako da odeš u Boriju da konfiskuješ i preduzmeš oštre
mere kad "iz Bori je ima u šumi — u blizini sela — 40 ljudi,
a 20 ih ima u samom selu, kao tobože se vratili, ali oružje
nisu predali!


_____
Разгромили атаманов
Разогнали воевод
avatar

Posts : 6692
Join date : 2014-10-27
Location : kraljevski vinogradi

Re: istorijski fragmenti

Post by otto katz on 25.07.15 9:47

Arnautski kostimi i još gore. 

OBAVEŠTENJE ZAMENIKA NAČELNIKA VRHOVNOG
DABA NOV I POJ OD 20 APRILA 1943 ALEKSANDRU
tANKOVlCU O SITUACIJI NA SEKTORU FOČA — GORADE
I O PREDUZETIM MERAMA ZA EVAKUACIJU BOLNICA1Drug Koča obećao nam poslati prednje stvari — po
ovom njegovom nalogu, da napravimo po jedno odelo od tih
talijanskih pelerina, jer ima nas (svakako tu sam i ja) u arnautskim
kostimima i još gore. 

 Drug. pozdrav
Terzić


_____
Разгромили атаманов
Разогнали воевод
avatar

Posts : 6692
Join date : 2014-10-27
Location : kraljevski vinogradi

Re: istorijski fragmenti

Post by otto katz on 25.07.15 9:49

Poštene četnike usput pridobiti. 

NAREĐENJE VRHOVNOG KOMANDANTA NOV I POJ
DRUGA TITA OD 30 APRILA 1943 ŠTABU PRVOG BOSANSKOG
NOU KORPUSA DA UKAZE POMOĆ PRVOM HRVATSKOM
NOU KORPUSU U SLUČAJU NEPRIJATELJSKE
OFANZIVE NA KORDUN I BANIJU I ŠTO PRE UPUTI
DEO SNAGA U ISTOČNU BOSNU

Pokret za Istočnu Bosnu morate izvršiti čim prije. Znanja radi javljamo vam da se
ozrenski četnici nalaze u borbi protiv Njemaca i ustaša i da su
uništili njemački voz sa vojskom. Pridobijte ih usput za nas.
30.IV.1943
P Tito


_____
Разгромили атаманов
Разогнали воевод
avatar

Posts : 6692
Join date : 2014-10-27
Location : kraljevski vinogradi

Re: istorijski fragmenti

Post by otto katz on 25.07.15 9:50

O apotekarstvu, apotekaru, te ostalim ljekarskim pomoćnicima. 

SANITETSKI OTSEK
VRHOVNOG ŠTABA
NOV I POJ
Br. si.
30/III 1944 g. .
REFERENTU SANITETA V KORPUSA

Zašto sav Natr. thyosulfat i acid. hydrochlor. odmah
ne podelite na upotrebu jedinicama? Nećete valjda tvrditi 
da u jedinicama nema šugavosti! Ali ako tako jest, onda ga
predajte Obi. N.O.O. kao što treba da mu predate 9/10 svog
atebrina. Toliko o apotekarstvu.
 O vašem apotekaru. Treba mu skrenuti jednom prilikom pažnju na to da ne ističe svakom
prilikom to da je on ne znam koliko učinio za NOV time
što je . . . itd. Dali su i daju hiljade i hiljade drugih sve svoje
i živote svoje i svojih — i ćute. A njegov odnos prema sitnim
ljudima takođe ne valja. Prekontrolišite malo te odnose prema
ljudima — pa nas o svemu izvijestite.
Drugarica Mila koju smo vam poslali vrlo je vredna i
ambiciozna. Ali ima i svoje velike greške: ne voli sitan posao,
nego bi htela velik — a preko sitnijeg prelazi; voli se nametnuti
slabijem, nedisciplinovana je. Drugarici Desi treba posvetiti
pažnju, ona je u svakom pogledu dobra.
S drugarskim pozdravom:
S. F. — S. N!
M. P. Pukovnik
D r. Kraus


_____
Разгромили атаманов
Разогнали воевод
avatar

Posts : 6692
Join date : 2014-10-27
Location : kraljevski vinogradi

Re: istorijski fragmenti

Post by otto katz on 25.07.15 9:55

Englez mulja, Tito ne da. 


Spoiler:

OBAVEŠTENJE VAZDUHOPLOVNOG PREDSTAVNIKA VRHOVNOG
ŠTABA NOV I POJ FRANCA PIRCA OD 30. MARTA
1944. VRHOVNOM KOMANDANTU BRITANSKOG KRALJEVSKOG
VAZDUHOPLOVSTVA ZA SREDNJI ISTOK DA MAR-
ŠAL JUGOSLAVIJE JOSIP BROZ TITO NE PRIZNAJE NIKAKVE
MODIFIKACIJE RANIJE POTPISANOG PROTOKOLA

KOMANDANTU RAF-a2
 NA SREDNJEM ISTOKU
gospodinu maršalu Pak-u,3
Dozvolite, gospodine maršale, da Vam podnesem sledeći
dopis, pošto zbog Vaše otsutnosti ne mogu da Vam to i usmeno
iznesem.
Prema dobivenim depešama od moga komandanta mar-
šala Jugoslavije Tita, on ne priznaje nikakvih modifikacija ugovora
kojeg je on potpisao dne 12. marta ove godine zajedno
sa gospodinom brigadirom Makleanom.
Prema poslednjoj depeši koju sam primio od moga mar-
šala Tita mogu svi naši vazduhoplovci koji stupaju u RAFVR6
potpisati predviđene obaveze (Attestation) pod sledećim ograničenjem
da:
»Gornje obaveze biće u važnosti tako dugo, dok Vrhovni
komandant Narodno-oslobodilačke vojske i partizanskih odreda
Jugoslavije odredi da potpisnik ostane u RAFVR, pa sve
dok ne naredi da dođe ponovno pod njegovu neposrednu komandu.«

Na osnovi ovih činjenica se mogu odredbe dopuna ugovora,
 koje sam imao čast potpisati sa Vama, gospodine mar-
šale, tumačiti i razumeti samo u duhu pomenutog ugovora od
12. marta ove godine i u okviru gore iznetih ograničenja obaveza
koju svaki jugoslovenski vazduhoplovac pri stupanju u
RAF mora potpisati. Svako drugo tumačenje i razumevanje
dopunskih odredaba bilo bi van granica mojih punomoćja 
koja mi je dao moj komandant maršal Tito, i kao takvo nevažeće.

Molim Vas, gospodine maršale, da ovu izjavu izvolite
pravilno tumačiti i razumjeti, te izvinite da Vam uskraćujem
vreme u Vašoj odgovornoj službi.
Sa odličnim poštovanjem
10. marta8
 1944.
Kairo
Vaš
pukovnik Pirc,
ovlašteni predstavnik
maršala Jugoslavije Tita 


_____
Разгромили атаманов
Разогнали воевод
avatar

Posts : 6692
Join date : 2014-10-27
Location : kraljevski vinogradi

Re: istorijski fragmenti

Post by otto katz on 25.07.15 10:11

Slučaj Hebrang, tko je kriv za neredovnost pošte, a ko drzak i bezobrazan. 

DIREKTIVNO PISMO CENTRALNOG KOMITETA KPJ OD
31. MARTA 1944. CENTRALNOM KOMITETU KP HRVATSKE
U VEZI S ORGANIZACIONIM PARTIJSKIM PITANJIMA U
VOJNIM ŠTABOVIMA1
CENTRALNI KOMITET
KOMUNISTIČKE PARTIJE JUGOSLAVIJE Kopija
CENTRALNOM KOMITETU
KOMUNISTIČKE PARTIJE HRVATSKE 


Što se tiče prigovora druga Andrije po pitanju oštrine
depeše, kojom je tražena istraga povodom gubljenja i neredovnog
dostavljanja pošte, podvlačimo sledeće: tekst telegrama
je bio potpuno pravilan, jer on ne znači nikakvu pretnju,
već izražava pravo i dužnost CK KPJ, kao najvišeg partijskog
foruma, da vam skrene pažnju na taj krupni nedostatak u va-
šem radu. U vašem pismuj e izražen ton koji nije uobičajen u
saobraćaju sa višim partijskim forumima, a ne — kako vi to
kažete — u našem radiogramu. Tek kad je utvrđeno gubljenje
i neredovno stizanje pošte, drug Tito je napisao i poslao pomenuti telegram.
Svako dalje objašnjavanje po tom pitanju smatramo izlišnim.


_____
Разгромили атаманов
Разогнали воевод
avatar

Posts : 5146
Join date : 2014-11-04
Location : Soviet Yugoslavia

Re: istorijski fragmenti

Post by Indy on 06.08.15 4:02

Za forumske istoričare...

By banning my book, Russia is deluding itself about its past

Over the past 24 hours I have been receiving slightly ironic congratulations by email from fellow historians. They were prompted by the order from the Ministry of Education in the Yekaterinburg region of Russia to withdraw all my books from schools and colleges. They are to be removed “from the access of students and teaching staff”. (It is interesting that teaching staff are not to be allowed to make up their own minds.) I am accused of “promoting stereotypes formed during the Third Reich” and developing the “propaganda myth” of Joseph Goebbels that Red Army soldiers committed mass rapes of German women.


_____
avatar

Posts : 21072
Join date : 2014-10-27

fragment

Post by bruno sulak on 06.08.15 15:42

ne znma gde pa ovde. iz knjige robina kelija hammer and hoe o komunistickoj partiji alabame tokom velike krize tridesetih

avatar

Posts : 47658
Join date : 2012-06-10

Re: istorijski fragmenti

Post by William Murderface on 06.08.15 15:47

Na istorijske fragmente, ofkors, odmah ispod Vitmena u SSSR.


_____
"Oni kroz mene gledaju u vas! Oni kroz njega gledaju u vas! Oni kroz vas gledaju u mene... i u sve nas."

Dragoslav Bokan, Novi putevi oftalmologije
avatar

Posts : 5146
Join date : 2014-11-04
Location : Soviet Yugoslavia

Re: istorijski fragmenti

Post by Indy on 01.09.15 14:12

Naslovna strana Wikipedije, danas:(BTW. Ja fotku prvi put video na forumu... znači, ispravno sam sumnjao da sam odrastao u reakcionarnoj porodici i širem okruženju).


_____
avatar

Posts : 15666
Join date : 2012-02-12
Location : носач супстанце

Re: istorijski fragmenti

Post by паће on 01.09.15 14:43

Није ли недавно неко качио чланак о тој фотци... снимио је ваљда Жорж Скригин, ал' ову болничарку су једва нашли неких 30-40 година касније.


_____
кад се цепа смеје се, кад се дере плаче
I want to be Bujumbura for a while. Then I'll can say Bujumbura is a place I've been.
Guest

Re: istorijski fragmenti

Post by Guest on 17.09.15 21:24

avatar

Posts : 8440
Join date : 2014-12-12

Re: istorijski fragmenti

Post by beatakeshi on 18.09.15 12:11

Čili Vili na esidu.
avatar

Posts : 21072
Join date : 2014-10-27

Re: istorijski fragmenti

Post by bruno sulak on 18.09.15 12:12

poodmakla demencija


_____
The law provides us structure to guide us through paralyzing and trying times. But it requires us a vision to its procedures and higher purposes. Before we assume our respective roles in this enduring drama just let me say that when these frail shadows we inhabit now have quit the stage we'll meet and raise a glass again together in Valhalla.
avatar

Posts : 21072
Join date : 2014-10-27

Re: istorijski fragmenti

Post by bruno sulak on 22.09.15 12:01

treba mi kursna lista dolar vs jugo dinar za period od 1965 do 1990. gde da trazim?


_____
The law provides us structure to guide us through paralyzing and trying times. But it requires us a vision to its procedures and higher purposes. Before we assume our respective roles in this enduring drama just let me say that when these frail shadows we inhabit now have quit the stage we'll meet and raise a glass again together in Valhalla.
avatar

Posts : 5146
Join date : 2014-11-04
Location : Soviet Yugoslavia

Re: istorijski fragmenti

Post by Indy on 22.09.15 12:09

Ima nesto ovde https://www.oenb.at/dms/oenb/Publikationen/Volkswirtschaft/Workshops/2008/Workshop-No.-13/chapters/stojanovic_tcm16-80905.pdf

Google je 1 cudo.


_____
avatar

Posts : 21072
Join date : 2014-10-27

Re: istorijski fragmenti

Post by bruno sulak on 22.09.15 12:14

fala gugl sensei


_____
The law provides us structure to guide us through paralyzing and trying times. But it requires us a vision to its procedures and higher purposes. Before we assume our respective roles in this enduring drama just let me say that when these frail shadows we inhabit now have quit the stage we'll meet and raise a glass again together in Valhalla.
avatar

Posts : 6692
Join date : 2014-10-27
Location : kraljevski vinogradi

Re: istorijski fragmenti

Post by otto katz on 28.10.15 18:47

Je li, kako se stavlja pdf? Imam pregled arhitekture Vojvodine, Evropa!


_____
Разгромили атаманов
Разогнали воевод
avatar

Posts : 47658
Join date : 2012-06-10

Re: istorijski fragmenti

Post by William Murderface on 28.10.15 18:49

Nikako, bojim se. Najbolje da aplouduješ negde, pa da staviš link.


_____
"Oni kroz mene gledaju u vas! Oni kroz njega gledaju u vas! Oni kroz vas gledaju u mene... i u sve nas."

Dragoslav Bokan, Novi putevi oftalmologije
avatar

Posts : 348
Join date : 2014-11-13

Re: istorijski fragmenti

Post by AnaDilajt on 26.11.15 10:41

Guest

Re: istorijski fragmenti

Post by Guest on 06.12.15 23:59

avatar

Posts : 5146
Join date : 2014-11-04
Location : Soviet Yugoslavia

Re: istorijski fragmenti

Post by Indy on 09.12.15 10:46_____
avatar

Posts : 5146
Join date : 2014-11-04
Location : Soviet Yugoslavia

Re: istorijski fragmenti

Post by Indy on 16.12.15 12:34No comment.


_____

Re: istorijski fragmenti

Post by Sponsored content


    Current date/time is 17.10.18 9:39